Regulamin rekrutacji uczniów

§ 1

 1. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. G. Bacewicz w Jaworznie jest szkołą artystyczną realizującą program kształcenia muzycznego na poziomie podstawowym w cyklu sześcioletnim dla dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą, co najmniej 7 albo 6 lat w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy Prawo oświatowe oraz nie więcej niż 10 lat i w cyklu czteroletnim dla dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą, co najmniej 8 oraz nie więcej niż 16 lat.

 2. W obydwu cyklach nauczania szkoła prowadzi naukę gry na fortepianie, skrzypcach, gitarze, wiolonczeli, akordeonie, perkusji, flecie, oboju, klarnecie, saksofonie, trąbce i puzonie.

§ 2

 1. Podstawą przyjęcia kandydata do kształcenia w PSM I stopnia im. G. Bacewicz w Jaworznie jest:

  1. złożenie w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły wniosku o przyjęcie do szkoły,

  2. uzyskanie odpowiedniej ilości punktów podczas badania przydatności dziecka do kształcenia w szkole artystycznej.

 2. Badanie przydatności polega na sprawdzeniu u kandydata uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych oraz predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

 3. Termin badania przydatności kandydata do kształcenia artystycznego ustala dyrektor ( jest obowiązany wyznaczyć w okresie od dnia 1 marca do najbliższego piątku po dniu 20 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne ), który w tym celu powołuje komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną spośród nauczycieli szkoły oraz wyznacza jej przewodniczącego.

 4. W przypadku dużej ilości kandydatów, a także różnorodności specjalizacji kształcenia, przewodniczący komisji powołuje – ze składu, o którym mowa w ust. 3 – zespoły kwalifikacyjne liczące, co najmniej 3 osoby.

 5. Z przebiegu badania przydatności komisja sporządza protokół, który zawiera listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych oraz uzyskane przez nich punkty.

§ 3

 1. Komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna przeprowadza badanie przydatności kandydata do nauki gry na danym instrumencie na podstawie testów opracowanych dla poszczególnych cyklów nauczania.

 2. Zadania zawarte w zestawach testów objęte są zasadą ochrony tajemnicy służbowej.

§ 4

 1. Uczeń, który w wyniku testu uzyskał od 13 do 25 punktów zostaje umieszczony w protokole na liście kandydatów zakwalifikowanych do kształcenia w PSM I stopnia.

 2. Uczeń, który w wyniku testu uzyskał od 1 do 12 punktów zostaje umieszczony w protokole na liście kandydatów niezakwalifikowanych do kształcenia w PSM I stopnia.

 3. Komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania przydatności kandydata do kształcenia w szkole artystycznej podaje do publicznej wiadomości listy uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

§ 5

 1. W przypadku większej liczby kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do nauki niż liczba miejsc wynikających z organizacji szkoły, pierwszeństwo w przyjęciu na dany instrument mają uczniowie, którzy uzyskali wyższą ilość punktów.

 2. Pozostali kandydaci umieszczani są na listach rezerwowych lub listach przyjętych warunkowo, jeśli zdecydują się na zmianę wybranego przez siebie instrumentu na inny, proponowany przez komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną.

 3. W przypadku mniejszej liczby uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do nauki niż liczba miejsc wynikających z organizacji szkoły, nie przewiduje się przyjęć kandydatów z listy niezakwalifikowanych.

§ 6

 1. Decyzję o przyjęciu do PSM I stopnia w Jaworznie podejmuje dyrektor na podstawie uzyskanej przez danego kandydata punktacji podczas badania jego przydatności do kształcenia artystycznego oraz limitu miejsc w poszczególnych klasach instrumentalnych wynikających z arkusza organizacyjnego w danym roku szkolnym.

 2. W szczególnych wypadkach kandydat może się ubiegać o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza, jeżeli podda się egzaminowi kwalifikacyjnemu, który ma na celu sprawdzenie, czy jego predyspozycje i poziom umiejętności odpowiadają programowi klasy, do której ma być przyjęty.

 3. W celu przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w ustępie 2, dyrektor szkoły powołuje przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej oraz członków, którym określa odpowiednie zadania.

 4. Komisja kwalifikacyjna sporządza protokół zawierający w szczególności ocenę predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata oraz przekazuje go dyrektorowi.

 5. Dyrektor szkoły na podstawie tego protokołu podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza. Protokół powinien być przechowywany w szkole przez cały okres kształcenia ucznia, który został przyjęty do klasy wyższej niż pierwsza.

 6. W indywidualnych przypadkach dopuszcza się również możliwość przyjęcia ucznia innej szkoły muzycznej, także w trakcie roku szkolnego. W takich przypadkach stosuje się przepisy, o których mowa w ustępach 2, 3, 4 i 5.

 7. Różnice edukacyjne wynikające z okoliczności, o których mowa w ustępach 2, 3, 4, 5, i 6 uczeń uzupełnia na warunkach określonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia edukacyjne.

 8. Dyrektor szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu nauczania może na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) przyjąć dziecko, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 7 lat. Do takiego wniosku powinna być dołączona pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychicznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej lub zaświadczenie z przedszkola, że dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole.

 9. Po podjęciu decyzji przez dyrektora szkoły, o których mowa w ustępach 1, 5 i 8 komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna w terminie do dnia 5 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły.

§ 7

 1. Szkoła prowadzi dla kandydatów nieodpłatnie:

  a) poradnictwo, obejmujące w szczególności informowanie o warunkach nauki w szkole, sposobie rekrutacji oraz programie kształcenia.