KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dzieci/uczniów i ich rodziców

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO)(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm.), wszystkich rodziców i uczniów, których dane przetwarzamy, uprzejmie informujemy, że:

  1. Administrator danych osobowych

Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych dziecka jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Grażyny Bacewicz z siedzibą w Jaworznie, reprezentowana przez Dyrektora.

Z administratorem można się skontaktować telefonicznie pod nr 32/762 93 23, poprzez adres e mail: sekretariat@psm.jaworzno.edu.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: ul. Inwalidów Wojennych 2A, 43 – 603 Jaworzno

  1. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: marta.musial@psm.jaworzno.edu.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

  1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe uczniów/dzieci w zakresie i celach związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa, na podstawie przepisów prawa określonych min. w: Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, Ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji- co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o przesłankę legalności przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych i danych osobowych uczniów/dzieci danych osobowych w innych celach i zakresie szerszym niż określony w/wym. przepisach prawa wymaga Pani/Pana oddzielnie wyrażonej zgody na ich przetwarzanie.

W związku z prowadzonym monitoringiem na terenie siedziby administratora i/lub jej otoczenia Pani/Pana wizerunek i wizerunek uczniów/dzieci przetwarzany jest przez administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, informacji i mienia w siedzibie placówki i jej otoczeniu zgodnie z art. 108 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

  1. Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe ucznia/dziecka będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych Administratora w zakresie archiwizacji dokumentów, okres przedawnienia roszczeń przysługujących pracodawcy i w stosunku do niego.

  1. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dziecka/ucznia mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.

Do Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych ucznia/dziecka mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu (podmioty przetwarzające), np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia i archiwizacji dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

  1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia i prawo do przenoszenia danych. Prawa te są realizowane uwzględniając przepis prawa na podstawie, którego dane są przetwarzane oraz uwzględniając obowiązek wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa i realizacji nałożonych zadań

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem e-mail: marta.musial@psm.jaworzno.edu.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby

W przypadku uznania, iż przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy prawa, posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych ucznia/dziecka w zakresie danych przewidzianych w przepisach prawa wymienionych w pkt. 3 jest obowiązkiem wynikającym z tych przepisów, w pozostałych przypadkach jest dobrowolne.

  1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe ucznia/dziecka Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana i ucznia/dziecka zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych ucznia/dziecka do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię),ani do organizacji międzynarodowych.

Inspektor Ochrony Danych – Pani Marta Musiał

e mail: marta.musial@psm.jaworzno.edu.pl