Historia szkoły

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Jaworznie powstała w roku 1963 jako filia oświęcimskiej szkoły muzycznej. Kierownikiem filii oraz późniejszym dyrektorem został Eugeniusz Dąbek. W pierwszym roku działalności uczniowie podjęli naukę w klasie fortepianu, skrzypiec i akordeonu. W kolejnym roku zostały utworzone klasa klarnetu, trąbki, waltorni i puzonu.

Po dwóch latach działalności, dzięki wzrostowi zainteresowania w środowisku edukacją muzyczną, filia została przekształcona w samodzielną placówkę dydaktyczną. Zarządzeniem Nr 112 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 września 1965 roku, na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 1961 roku o rozwoju systemu oświaty i wychowania, z dniem 1 września 1965 roku w Jaworznie powołano do życia Państwową Szkołę Muzyczna I stopnia. Funkcję dyrektora szkoły otrzymał dotychczasowy kierownik fili Eugeniusz Dąbek.

W początkowej fazie działalności szkoła gościnnie korzystała z budynku nowo wybudowanej Szkoły Podstawowej nr 17 na Osiedlu Stałym. W roku 1966 Wydział Kultury i Oświaty w Jaworznie przekazał szkole budynek przy obecnej ulicy Inwalidów Wojennych 2a gdzie do dziś mieści się jej siedziba.

Szkoła w początkowej fazie działalności nawiązała współpracę z kopalnią „Jaworzno” dzięki czemu mogła korzystać z instrumentów dętych zakładowej orkiestry. W ramach ww. współpracy uczniowie zasilali skład orkiestry dętej działającej przy kopalni.

W roku 1969 przychylając się do postulatu rodziców, za zgodą Wydziału Kultury w Krakowie, jak również poprzez współpracę ze Szkołą Podstawową Nr 5, utworzono eksperymentalną klasę muzyczną działu dziecięcego z przedmiotami ogólnokształcącymi.

W roku 1970, szkoła otworzyła Filię Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Ciężkowicach. Trudności lokalowe ciężkowickiej filii powodowały, że zajęcia odbywały się w wielu budynkach miedzy innymi w Klubie „Ruchu” oraz Urzędzie Stanu Cywilnego. Z tych względów po trzyletniej działalności filia została zamknięta.

W roku szkolnym 1972/73 Eugeniusz Dąbek został awansowany do funkcji dyrektora PSM I stopnia w Oświęcimiu, w związku z tym Wydział Kultury Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie powierzył Helenie Kurek stanowisko nowego dyrektora szkoły.

W roku 1979 Zarządzeniem Nr 54 Ministra Kultury i Sztuki w sprawie utworzenia i nadania nazw niektórym szkołom artystycznym I i II stopnia Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Jaworznie została przyznana patronka, a więc od tego momentu pełna nazwa szkoły to: „Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia  imienia Grażyny Bacewicz w Jaworznie”

W 1980 roku funkcję dyrektora szkoły objął Jan Jarosz. Wicedyrektorem została Maria Stachowiak.

W związku z utworzeniem nowych klas: gitary, saksofonu i perkusji, a tym samym zwiększeniem ilości uczniów, w 1984 roku zostały oddane do użytku szkoły dodatkowe pomieszczenia w pobliskim budynku przy ulicy Wita Stwosza 4 b.

Liczne sukcesy uczniów i ciągły rozwój placówki sprawiły, iż w 2001 roku szkoła zorganizowała pierwszą edycję Konkursu Młodych Solistów, który przeznaczony był dla uczniów klas instrumentów dętych. Wydarzenie to na stałe wpisało się w kalendarz imprez ogólnopolskich ciesząc się dużą popularnością. Konkurs został objęty patronatem Centrum Edukacji Artystycznej oraz Prezydenta Miasta Jaworzna.

W roku 2006 funkcję dyrektora szkoły objął Wacław Dzierwa, a wicedyrektorem został Jerzy Sendecki.

Liczba uczniów w szkole ulegała stałemu i systematycznemu wzrostowi. W pierwszym roku działalności szkoły naukę rozpoczęło 30 uczniów. Po 15 latach działalności placówki (1978-79) liczba ta zwiększyła się do 220 i dalej rosła aż do poziomu 280-300 uczniów. W początkowym okresie funkcjonowania szkoły największą popularność wśród rodziców i uczniów zdobyły instrumenty takie jak skrzypce, fortepian oraz akordeon. Z biegiem lat znacząco wzrastała liczba uczniów zdecydowanych na naukę gry na instrumentach dętych oraz gitarze.

W związku z przejściem na emeryturę dyrektora Wacława Dzierwy, w 2020 roku, pełniącym funkcję dyrektora został Jerzy Sendecki, a na stanowisko wicedyrektora powołana została Brygida Brodzińska.

W 2021 dyrektorem szkoły została Anna Sieczkowska, a Wicedyrektorem dr Joanna Kalaga.

Przez wszystkie lata swojej dotychczasowej działalności szkoła utrzymuje poziom kształcenia na wysokim poziomie, o czym świadczą liczne sukcesy uczniów ze wszystkich klas instrumentalnych na konkursach o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

W chwili obecnej w szkole funkcjonują klasy: fortepianu, skrzypiec, wiolonczeli, gitary, fletu, oboju, klarnetu, saksofonu, trąbki, puzonu, akordeonu i perkusji.

Wielu absolwentów kontynuowało lub kontynuuje edukację muzyczną w szkołach muzycznych II stopnia w Katowicach, Krakowie, Sosnowcu, Warszawie i Bielsku- Białej.

Szkoła wykształciła wielu zawodowych instrumentalistów, którzy obecnie są członkami różnych orkiestr na terenie całego kraju lub podjęli się działalności edukacyjnej na wszystkich szczeblach szkolnictwa artystycznego.

PSM I stopnia im. G. Bacewicz spełnia w środowisku lokalnym znaczącą i odpowiedzialną rolę w krzewieniu kultury muzycznej. Szkoła od kilku lat współpracuje z lokalnymi placówkami kulturalnymi i edukacyjnymi. W ramach współpracy z Atelier Kultury placówka realizuje projekt „ Młodzi w kulturze”, a także organizuje koncerty okolicznościowe. Uczniowie biorą także udział w koncertach środowiskowych organizowanych w ramach współpracy z fundacją Mój czas dla Seniora oraz Biblioteką Miejską w Jaworznie występując na spotkaniach literacko – muzycznych z cyklu „ Biblioteka pełna muzyki”.

Co roku PSM I st. organizuje także szereg audycji umuzykalniających na terenie szkół i przedszkoli miejskich prezentując swoje umiejętności oraz zachęcając swoich rówieśników do podjęcia nauki gry na instrumencie.

W 2021 r. zorganizowana została I edycja konkursu piosenki dziecięcej „ Płyń głosie po rosie”, w której udział wzięły dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z terenu Jaworzna i okolicznych miast.

Dzięki bardzo dobrej współpracy, wszelkie wydarzenia i imprezy organizowane przez szkołę są na bieżąco opisywane i relacjonowane w lokalnej prasie i telewizji.